LEGEA DETECTIVILOR PARTICULARI 329/2003

LEGISLATIE DETECTIVI PARTICULARI

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Detectivul particular este persoana atestata în conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera într-o afacere;
c) persoanele disparute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unei parti în proces;
e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei nationale, ordinii publice sau bunelor moravuri.
(3) Informatiile obtinute în urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în conditiile prezentei legi.
Norme:
1.1. Prin activitati specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se întelege activitatile de studiere amanuntita si de cercetare, efectuate în cazul investigat de catre detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor si procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizarii sarcinii investigatiei inclusiv, în functie de caz, masurile specifice de acoperire care sa asigure protectia investigatiei.
1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicita activitati ce încalca normele legale în vigoare sau bunele moravuri si va comunica acest lucru organelor de politie, iar în cazul în care constata ca informatiile solicitate de client vizeaza siguranta nationala, va sesiza de îndata autoritatile cu atributii în domeniu.

Art. 2. – (1) Detectivul particular îsi poate exercita profesia, dupa caz, în cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române.
(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit.c), d), e) si f).
(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari, înfiintate conform alin. (1), trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e).
Norme:
2.1. Pentru obtinerea licentei de functionare, asociatii/actionarii societatilor specializate trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege.
2.2. Pentru obtinerea licentei de functionare conducatorii societatilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, urmatoarele documente:
a) cerere adresata Inspectoratului General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale, prin care se solicita eliberarea licentei de functionare, înregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ si a punctelor de lucru, numele si calitatea conducatorilor executivi, numarul de telefon si fax;
b) copia actului de proprietate sau de folosinta pentru sediul social/administrativ si pentru punctele de lucru;
c) pentru conducatorii executivi ai societatii – copie legalizata a diplomei de studii pentru absolventii facultatilor de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinte din care sa reiasa ca au îndeplinit functia de politist sau lucrator în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice ori sigurantei nationale cu grad de ofiter;
d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în raza careia functioneaza societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;
e) declaratie scrisa si autentificata din care sa rezulte ca nu desfasoara o activitate care implica exercitarea autoritatii publice pentru conducatorii executivi;
f) copie legalizata a actului constitutiv al societatii, în care sa fie mentionat codul CAEN, sau a contractului de societate si statutului societatii, dupa caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;
g) copii de pe actele de identitate ale conducatorilor executivi;
h) copie a certificatului de înregistrare a societatii la oficiul registrului comertului;
i) certificate medicale, în original, pentru conducatorii executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere si a tehnicii de calcul, pe care urmeaza sa le foloseasca;
k) copie a atestatului de detectiv particular – numai pentru cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare si functionare;
m) certificat de cazier judiciar.
2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calitatii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Sanatatii.
2.4. Regulamentul de organizare si functionare va avea urmatorul cuprins:
a) dispozitii generale;
b) structura organizatorica a societatii;
c) conditii de angajare (cu respectarea legislatiei muncii si a prevederilor Legii nr. 329/2003);
d) pregatirea personalului si controlul acestuia în activitatea desfasurata;
e) atributiile personalului societatii sau cabinetului individual;
f) dotarea personalului;
g) fluxul informatiilor rezultate în urma procesului de investigare si nivelul de acces al personalului societatii/cabinetului individual la acestea;
h) dispozitii finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligatia de a nu angaja personalul în actiuni de forta, în executari silite, recuperari de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetarii raporturilor de munca cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum si obligatia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu privire la modificarile produse în organizare, structura, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.
2.5. Inspectoratele de politie judetene si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele mentionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licentei de functionare.
2.6. Încetarea sau întreruperea activitatii pentru care s-a acordat licenta de functionare a societatii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicata în termen de 10 zile la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
2.7. Toate documentele prevazute la pct. 2.2 vor fi depuse în doua exemplare, în copie legalizata, cu exceptia certificatului de cazier judiciar prevazut la pct. 2.2 lit. m) si a certificatelor medicale prevazute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original si însotite de o copie legalizata.
2.8. Licenta de functionare se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Române numai dupa verificarea îndeplinirii tuturor conditiilor prevazute de lege.
2.9. Forma si continutul licentei de functionare sunt prevazute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societatile specializate si cabinetele individuale pot efectua:
a) consultanta de specialitate;
b) activitati de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri si metode de munca, precum si orice alte activitati permise de lege si în conditiile legii, în scopul solutionarii cazului.

Art. 3. – (1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.
(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în conditiile legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului în cauzele penale.
(3) În activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate de detectivi sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II
Dobândirea calitatii de detectiv particular

Art. 4. – Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5. – Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia româna sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de învatamânt superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savârsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în aceasta profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.
Norme:
3.1. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:
a) prin recunoasterea de catre Inspectoratul General al Politiei Române a certificatului de calificare în aceasta profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; sau
b) prin promovarea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, conform art. 7 din lege.
3.2. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot face dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de art. 5 lit. c) si d) din lege cu documentele echivalente celor prevazute la art. 6 lit. f) si g) din lege, eliberate de autoritatile competente din unul dintre aceste state.
3.3. Documentele care atesta formarea în profesie sau experienta profesionala, solicitate conform art. 2 alin. (3) si art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, se recunosc în scop profesional de catre Inspectoratul General al Politiei Române, conform Legii nr. 200/2004.
3.4. Documentele care atesta studiile medii si universitare, eliberate în strainatate, prevazute la art. 2 alin. (3) si la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.
3.5. Dispozitiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 si 3.4 se aplica si cetatenilor români.
3.6. Procedura de recunoastere prevazuta la pct. 3.1 lit. a) si la pct. 3.3 se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 6. – Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum-vitae;
c) actul de stare civila, copie legalizata;
d) actul de studii, copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica eliberate de catre o unitate sanitara specializata, respectiv, de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla în situatia prevazuta la art. 5 lit. e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 7. – (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeste în urma verificarii îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se întruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau îsi poate înfiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligatia sa o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta, în vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora în România. Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta în mod valabil aceasta calitate în statul de origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si la încetarea acestora sa înstiinteze organul de politie competent teritorial.
Norme:
4.1. Comisia de examinare prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispozitie scrisa a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv a inspectorului-sef al inspectoratului de politie judetean, si este formata din ofiteri de politie specializati în domeniu. Comisia are în componenta un presedinte, 2 membri si un secretar.
4.2. La lucrarile comisiei de examinare pot participa reprezentanti anume mandatati ai asociatiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuala.
4.3. Tematica de examinare în vederea atestarii se stabileste de catre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea Directiei de investigatii criminale, si se aduce la cunostinta publicului, prin mijloacele de comunicare în masa ori prin afisare la sediile unitatilor de politie la care se constituie comisii de examinare în vederea atestarii, cu minimum 30 de zile înainte de data organizarii examinarii candidatilor.
4.4. Examenul pentru obtinerea atestatului de detectiv particular consta într-o proba scrisa, eliminatorie, precum si în sustinerea unui interviu. În functie de rezultatele obtinute, candidatii sunt declarati “admisi” sau “respinsi”.
4.5. Lista cuprinzând situatia rezultatelor obtinute la examenele de atestare se afiseaza la sediul unitatii de politie care organizeaza examinarea, în locuri accesibile publicului.
4.6. În termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor, candidatii respinsi la examenul de obtinere a atestatului pot depune contestatie la sediul inspectoratului de politie judetean ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
4.7. Contestatiile se solutioneaza de o comisie speciala, numita prin dispozitie a sefului unitatii de politie care a organizat examenul de obtinere a atestatului de detectiv particular si care are în componenta: un presedinte, 2 membri, ofiteri de politie specializati în domeniu si un secretar. Functia de presedinte al comisiei de contestatii va fi îndeplinita de unul dintre inspectorii adjuncti ai inspectoratului de politie judetean, respectiv de un director adjunct al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, iar functia de secretar va fi îndeplinita de seful structurii de resurse umane a unitatii de politie.
4.8. Forma si continutul atestatului de detectiv particular sunt prevazute în anexa nr. 2 la prezentele norme.
4.9. La sosirea pe teritoriul României, înainte de declansarea oricarei activitati în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European au obligatia de a înstiinta în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de politie pe raza careia urmeaza sa initieze investigatia.

Art. 8. – (1) Calitatea de detectiv particular înceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului în conditiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauza nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)-e).
Norme:
5.1. În termen de 3 zile de la data constatarii savârsirii uneia dintre faptele prevazute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de politie emitenta, prin dispozitia semnata de seful acesteia.
5.2. În maximum 5 zile de la data anularii atestatului, organul de politie care a dispus masura va comunica despre aceasta atât societatii în care îsi desfasoara activitatea detectivul particular, cât si persoanei împotriva careia s-a dispus masura respectiva.
5.3. În termen de 3 zile de la primirea comunicarii, persoana careia i s-a anulat atestatul este obligata sa depuna legitimatia de detectiv particular la sediul unitatii de politie care a dispus anularea.
5.4. În termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevazute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligata sa comunice în scris acest lucru unitatii de politie care i-a eliberat atestatul.
5.5. Pe perioada încetarii sau suspendarii calitatii de detectiv particular, persoana în cauza este obligata sa predea legitimatia de detectiv particular unitatii de politie emitente.
5.6. În situatia în care atestatul este anulat ca urmare a contraventiei prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, masura anularii va fi comunicata si organelor cu atributii în domeniul sigurantei nationale, potrivit competentelor legale, împreuna cu datele si informatiile obtinute.
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
a) când împotriva persoanei în cauza se pune în miscare actiunea penala, pentru o infractiune savârsita cu intentie, în legatura cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureaza pâna la solutionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cât detectivul particular se afla într-una din situatiile prevazute la art.10;
c) în conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).

Art. 9. – (1) Dupa promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, în scopul dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila.
Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si îndeplinirii atributiilor specifice.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile detectivului particular,
ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale
în care acesta îsi desfasoara activitatea

Art. 11. – (1) În exercitarea profesiei, detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii în legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si împrejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) În efectuarea investigatiei, detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.
Norme:
6.1. În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii si supravegheri prin observare directa, fotografiere, înregistrare audio-video si sa solicite din arhivele si evidentele unor institutii publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala ori privata sau altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei.
6.2. Datele si informatiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.

Art. 12. – Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
Norme:
7.1. Detectivilor particulari, precum si societatilor specializate sau cabinetelor individuale în care acestia îsi desfasoara activitatea le sunt interzise urmatoarele activitati:
a) interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf, fax, retele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanta, precum si accesul în spatiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;
b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, retinerea sau deschiderea fara drept a unei corespondente ori a altor trimiteri postale adresate unei persoane;
c) interceptarea comunicatiilor ambientale în spatiul privat;
d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spatii private.
e) sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurarile despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
f) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. – Detectivului particular, în desfasurarea activitatii, îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent sau temporar, cu orice titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala sau etnica a unei persoane;
d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 14. – Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
Norme:
8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obtinerea prealabila a autorizatiei pentru frecventele utilizate, eliberata de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – I.G.C.T.I.
8.2. Tematica pregatirii profesionale si pentru perfectionarea personalului propriu va fi prezentata de catre conducatorii executivi ai societatii anual, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul urmator, la Inspectoratul General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale, în vederea aprobarii.
8.3. Tematica va fi utilizata în procesul pregatirii profesionale numai dupa aprobarea sa de catre Inspectoratul General al Politiei Române.
8.4. Daca avizul prevazut la pct. 8.2 nu este emis în termen de 10 zile de la primire, tematica se considera aprobata de drept.
c) sa se afilieze în asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele în relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular în procesul de investigare care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate .

Art. 15. – (1) În organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
a) sa întreprinda investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;
b) sa înfiinteze un registru numerotat si sa îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;
d) în cazurile în care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de îndata autoritatile cu atributii în domeniu;
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) în raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca în practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.
Norme:
9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidentiate în registrul prevazut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor înscrie în mod obligatoriu si urmatoarele mentiuni:
a) numarul de ordine al cazului aflat în lucru la societatea specializata sau la cabinetul individual;
b) codul clientului corespunzator codului mapei-anexa în care se grupeaza datele de identificare ale clientului si toate documentele întocmite cu ocazia efectuarii activitatilor în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;
c) obiectul conventiei scrise încheiate cu clientul;
d) data finalizarii cazului;
e) codul numeric personal al clientului.
9.2. Societatile specializate sau cabinetele individuale trebuie sa sesizeze în scris, de îndata, autoritatile cu atributii în domeniu, conform atributiilor legale, atunci când datele sau informatiile, indiferent de modul în care au fost obtinute, vizeaza siguranta nationala; acestea sunt obligate sa puna la dispozitie autoritatilor sesizate si suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.
9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea si transcrierea acestor date si informatii de catre cei care intra în posesia lor – atât detectivii particulari, cât si alte persoane din cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale -, precum si comunicarea acestora, sub orice forma, altor persoane fizice sau juridice.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni

Art. 16. – Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17. – Încalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art.4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit.h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu încalcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
b) încalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
c) încalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).

Art. 19. – (1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) În cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art. 20. – (1) Repetarea savârsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an, atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, în toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti si se comunica persoanei în cauza.
Norme:
10.1. În situatia prevazuta la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de catre Inspectoratul General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale, la propunerea motivata a inspectoratului de politie judetean sau a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti din care face parte organul constatator, în termenul prevazut la pct. 5.1.
10.2. Dispozitia de suspendare va fi comunicata în scris persoanei în cauza, respectiv societatii în care aceasta îsi desfasoara activitatea, de catre inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în termenul prevazut la pct. 5.2.

Art. 21. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 22. – Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 23. – (1) Încalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaza daca, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savârsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24. – (1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre Directia generala a politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General al Politiei Române.
Norme:
11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de catre inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti în conditiile prevazute de lege si de prezentele norme.
11.2. Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii se dispune de inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, numai dupa obtinerea aprobarii de la Inspectoratul General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 25. – Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.
Norme:
12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de câte ori exista sesizari din care rezulta ca activitatea societatii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfasoara în conformitate cu prevederile legale.
12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute în vedere urmatoarele aspecte:
a) autenticitatea actelor de constituire si functionare a societatii specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari si legalitatea functionarii acestora;
b) daca asociatii/actionarii, precum si conducatorul societatii sau cabinetului individual de detectivi particulari si personalul acestora întrunesc conditiile si criteriile prevazute de lege si de prezentele norme;
c) existenta registrului prevazut de lege si înregistrarea datelor obligatorii în acesta;
d) existenta unor incompatibilitati ori interdictii în exercitarea profesiei de detectiv particular.
12.3. În toate situatiile, constatarile facute cu ocazia controlului efectuat la societatile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidentiate în registrul unic de control, unde se mentioneaza identitatea si calitatea organului de control, masurile propuse si sanctiunile aplicate.

Art. 26. – Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. – Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 27.1. – (1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitatii de detectiv particular, altele decât cele prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt recunoscute în conditiile legii.

Art. 28. – (1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române si Serviciul Român de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a legii, pe care îl vor supune aprobarii Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat si Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (1) din Constitutia României.

Baza legislativa:

  • Legea Nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003;
  • Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004;
  • Hotarârea de Guvern nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 27 octombrie 2004.